Algemene Voorwaarden - bijles en studiebegeleiding

Artikel 1 ­ Definities en toepasselijkheid

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Vierkant Blauw: het bedrijf Vierkant Blauw, in de persoon van Yolande Blauw als bevoegd persoon voor het verzorgen van bijles en studiebegeleiding, direct of indirect gerelateerd aan problemen met rekenen-wiskunde.
  • Vertegenwoordiger: iedere persoon met wie Vierkant Blauw een overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Vierkant Blauw een aanbieding doet. De vertegenwoordiger is de verantwoordelijke bij de aanmelding van een deelnemer en voor de financiĆ«le verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst. Indien de vertegenwoordiger zelf actief deelneemt aan bijles of studiebegeleiding wordt in deze algemene voorwaarden de vertegenwoordiger eveneens beschouwd en/of aangeduid als deelnemer.
  • Deelnemer: de persoon die deelneemt aan bijles of studiebegeleiding en op wie de overeenkomst van toepassing is, die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst dan wel op wie de overeenkomst eveneens van toepassing is.
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Vierkant Blauw en vertegenwoordiger tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2 ­ Aanbiedingen en offertes

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Vierkant Blauw zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

2.2 Vierkant Blauw kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de vertegenwoordiger redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Een voorgestelde aanbieding of offerte is niet automatisch van toepassing op toekomstige dienstverlening.

Artikel 3 ­ Aanmelden

3.1 Aanmelden voor bijles en studiebegeleiding kan telefonisch of per email , waarna een persoonlijk gesprek kan plaatsvinden op de praktijk. Voor de aanmelding van een minderjarige is schriftelijke toestemming nodig van de vertegenwoordiger.

3.2 Na de volledige aanmelding ontvangt de vertegenwoordiger een bevestiging. Deze bestaat uit een overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

3.3 De overeenkomst wordt ingevuld en ondertekend door vertegenwoordiger en deelnemer.

3.4 Vierkant Blauw behoudt zich het recht voor een verzoek tot aanmelding van een deelnemer te weigeren of een alternatief voor te stellen. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een wachtlijst zijn.

 Artikel 4 ­ Tarieven en betaling

4.1 De actuele tarieven voor bijles en studiebegeleiding staan vermeld op de website van Vierkant Blauw. Vierkant Blauw behoudt zich het recht om de tarieven te herzien. Wanneer relevante uurtarieven gewijzigd worden, zal dit uiterlijk dertig dagen voordat   de wijziging van kracht is kenbaar worden gemaakt aan de vertegenwoordiger. Indien er sprake is van een overeenkomst na aanvang van een gewijzigd tarief heeft de        vertegenwoordiger de mogelijkheid de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van het nieuwe tarief op te zeggen.

4.2 Vierkant Blauw maakt gebruik van betalingen in maandelijkse perioden ongeacht lengte van de les of aantal lessen. Uitzondering op betaling zijn in overleg mogelijk.

4.3 Bij terugkerende bijlessen vindt de betaling achteraf plaats. In de eerste week van de maand wordt via de mail een factuur verzonden voor de afgenomen lessen in de voorgaande maand. Groepstarief wordt direct op de factuur verrekend.

4.4 Bij eenmalige bijlessen vindt de betaling vooraf plaats. Bij aanmelding wordt via de mail een factuur toegezonden die uiterlijk vier dagen voor aanvang van de les voldaan moet worden. Groepstarief wordt achteraf verrekend. Betaald wordt het individueel tarief. Het verschil met groepstarief wordt binnen enkele dagen na afloop van de les verrekend.

4.4 De bijlessen kunnen elk moment gestopt worden. Zonder tegenbericht wordt automatisch conform afspraak in de overeenkomst de volgende bijles vastgesteld.

4.5 In het geval van een niet tijdige betaling zonder uitdrukkelijke en gerechtvaardigde opgaaf van reden, wordt de deelname aan een les voor de deelnemer geweigerd.

4.6 Indien voor een les niet, of slechts gedeeltelijk betaald wordt, zijn de invorderingskosten, evenals de wettelijk verschuldigde vertragingsrente en administratieve kosten voor rekening van de vertegenwoordiger.

4.7 De vertegenwoordiger heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het lesgeld, indien de deelnemer niet of gedeeltelijk van de les gebruik maakt.

4.8 Indien de deelnemer verhinderd is, dient de afspraak door de vertegenwoordiger uiterlijk op de dag zelf voor 8.00 uur afgezegd te worden. Dit kan uitsluitend telefonisch. Indien, zonder geldige reden, later afgezegd wordt, wordt de volledige lestijd in rekening gebracht.

4.9 Er vindt door Vierkant Blauw geen restitutie van betalingen plaats.

Artikel 5 ­ Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De bijles of studiebegeleiding vindt plaats op de praktijk van Vierkant Blauw: Paganinistraat 4 te Oss. In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid en  fietsen kunnen bij de locatie geplaatst worden. De locatie bevindt zich op loopafstand   (5 - 10 minuten) van station Oss West.

5.2 Tijdens het kennismakingsgesprek worden de leerproblemen geschetst. Als tot samenwerking overgegaan wordt, maakt Vierkant Blauw een overeenkomst op, waarin inhoudelijke en praktische afspraken staan opgenomen. De overeenkomst wordt door vertegenwoordiger en Yolande Blauw ondertekend.

5.3 Het starttraject kent twee mogelijkheden: 5.3.1 of 5.3.2.

5.3.1 Leerproblemen in kaart brengen (twee uur) middels opdrachten en kleine testen door deelnemer, observaties, informatie en resultaten uitwerken door Yolande Blauw, bespreken van bevindingen en afspraken maken voor vervolgtraject met vertegenwoordiger en/of deelnemer.

5.3.2 Een eerste bijles van twee uren ter kennismaking en verkenning van het leerprobleem.

5.4 Vierkant Blauw verzorgt bijles en studiebegeleiding aan personen uit alle leeftijdsgroepen. Te denken valt aan leerlingen van het (speciaal)basisonderwijs, scholieren in het voortgezet onderwijs en VMBO en aan studenten van het MBO en HBO.

Artikel 6 ­ Afspraken en afzeggingen

6.1  Annulering van een bijles of studiebegeleiding is uitsluitend mogelijk met opgaaf van reden bij ziekte of bijzondere omstandigheden.

6.2 Een annulering van een bijles of studiebegeleiding dient door de vertegenwoordiger uitsluitend telefonisch en uiterlijk op de dag zelf voor 8.00 uur te gebeuren.

6.3  Bij annulering conform art. 6.1 en 6.2 zal (op een later tijdstip) in wederzijds overleg een geschikte vervangdatum en tijdstip worden vastgesteld. Indien sprake is van bijles in een groep wordt de lesprijs aangepast aan het actuele groepsaantal.

6.4 Indien een bijles niet tijdig wordt geannuleerd (conform punt 6.2), zal Vierkant Blauw de bijles in rekening te brengen.

6.5 Vierkant Blauw behoudt zich het recht voor een bijles of studiebegeleiding te verschuiven respectievelijk te annuleren om redenen die buiten haar verantwoordelijkheid vallen. In overleg zal een nieuwe datum voor de bijles of studiebegeleiding worden afgesproken.

Artikel 7 ­ Huisregels

7.1  Vierkant Blauw en de deelnemer voelen zich samen verantwoordelijk voor een   prettige sfeer tijdens de bijles of studiebegeleiding, waarin iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt, zodat er geconcentreerd kan worden gewerkt.

7.2 Het is niet toegestaan om te eten, te snoepen of frisdrank te drinken, tenzij Vierkant Blauw in incidentele gevallen anders beslist.

7.3 Om zich voldoende te kunnen concentreren is het gebruik van mobiele telefoons, mp3-spelers en andere beeld- of geluidsapparatuur tijdens de bijles of studiebegeleiding niet toegestaan.

7.4 Vierkant Blauw neemt contact op met de vertegenwoordiger als de ontwikkeling van de deelnemer vraagt om extra overleg.

7.5 Indien de deelnemer niet of niet tijdig verschijnt op de bijles of studiebegeleiding wordt er altijd contact opgenomen op het door de vertegenwoordiger verstrekte telefoonnummer.

Artikel 8 ­ Geheimhouding en privacy

8.1 Vierkant Blauw waarborgt de privacy van de deelnemer en de vertegenwoordiger. Dit betekent dat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens en informatie over leerproblemen.

8.2 Vierkant Blauw stelt zichzelf een geheimhoudingsplicht.

8.3 Leren in een kleine groep gebeurt uitsluitend op vooraf gegeven goedkeuring door betrokken deelnemers, hun vertegenwoordigers en Vierkant Blauw.

Artikel 9 ­ Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1 Vierkant Blauw staat er voor in dat de diensten die zij levert beantwoorden aan de overeenkomst en daarmee voldoen aan de eisen zoals deze wettelijk en redelijkerwijs gesteld mogen worden door de vertegenwoordiger.

9.2 Vierkant Blauw is derhalve aansprakelijk voor dienstverlening die, volgens hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, op geen enkele wijze voldoet aan wat men van een soortgelijke organisatie mag verwachten.

9.3 Indien Vierkant Blauw aansprakelijk mocht zijn dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de door de vertegenwoordiger betaalde vergoeding. De aansprakelijkheid van Vierkant Blauw is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de WA-verzekering die afgesloten is voor mogelijke schade die Vierkant Blauw tijdens de bijles of studiebegeleiding kan worden aangerekend. Vierkant Blauw is gevrijwaard voor aanspraken van indirecte schade.

9.4 Vierkant Blauw is gevrijwaard voor het zoekraken, ontvreemden of beschadigen van eigendommen van de deelnemer op leslocaties, tenzij aan Vierkant Blauw grove  nalatigheid dan wel schuld kan worden verweten.

9.5 Vierkant Blauw gaat met de deelnemer en eventuele vertegenwoordiger een inspanningsverplichting aan voor een zo hoog mogelijke kwaliteit. Vierkant Blauw doet haar uiterste best om het gewenste resultaat te bereiken, maar kan geen garanties bieden voor school- , studie- of examenresultaten, maar samen vergroten we wel aanzienlijk de kans tot betere resultaten.

Artikel 10 ­ Klacht of verbeterpunt

Vierkant Blauw hecht zeer veel waarde aan de kwaliteit en de sfeer van de bijles of studiebegeleiding. Mocht u desondanks toch een tekortkoming of verbeterpunt constateren, dan stelt Vierkant Blauw het zeer op prijs als u dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of per email bij Vierkant Blauw kenbaar maakt, zodat Vierkant Blauw in de gelegenheid is hier actie op te ondernemen. Aan een ingezonden verbeterpunt of klacht kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 11 ­ Overmacht

11.1 Vierkant Blauw is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de vertegenwoordiger, indien Vierkant Blauw hinder ondervindt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld. Voor zover Vierkant Blauw ten tijde van het intreden van de overmacht deels haar verplichtingen is nagekomen, is Vierkant Blauw gerechtigd om dit gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen. In het     geval van overmacht aan de zijde van Vierkant Blauw heeft de vertegenwoordiger geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Vierkant Blauw als gevolg van de overmacht voordeel mocht hebben.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Vierkant Blauw onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de vertegenwoordiger geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Vierkant Blauw kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie   gerekend.

Artikel 12 ­ Toepasselijk recht

12.1 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien dit onmogelijk blijkt, is de rechter in de vestigingsplaats van Vierkant Blauw bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vierkant Blauw partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de deelnemer dan wel vertegenwoordiger niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit.

 Artikel 13 ­ Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

13.1 Van toepassing is steeds de meest recente versie dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13.3 De algemene voorwaarden staan vermeld en zijn opgenomen op de website van Vierkant Blauw: www.vierkantblauw.nl.

Artikel 14 - Kamer van Koophandel

14.1     Vierkant Blauw staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 55936709.