Visie op rekenen-wiskunde

VisieVierkant Blauw werkt vanuit een visie op leren en op het leren van rekenen-wiskunde.

Leren is een complexe gebeurtenis. Iedereen heeft een eigen manier van leren. Leren bestaat uit het opdoen en toepassen van kennis en vaardigheden. Leren wordt ondersteund door motivatie. Zonder motivatie komt men niet tot leren.

Het leren van rekenen is niet altijd eenvoudig.  Als je eenmaal een achterstand hebt opgelopen is die moeilijk in te halen. Dit komt o.a. door drie rekeneigenschappen:

  1. Rekenen-wiskunde stapelt. Elke nieuwe leerstof vraagt volledige kennis en vaardigheid van het voorafgaande. Bijvoorbeeld: als je de tafels niet vlot uit het hoofd kent, is het leren van breuken moeilijk en loop je hierin uiteindelijk vast.

  2. Rekenen-wiskunde is realistisch. Rekenen leer je o.a. met verschillende rekenmanieren (strategie├źn). Hierdoor kan verwarring ontstaan en weet je niet meer hoe het moet.

  3. Rekenen-wiskunde is talig. Rekenen wordt aangeboden in concrete situaties. Hierbij wordt uitgegaan van een bepaalde woordenschat en vaardigheid in technisch en begrijpend lezen. Ken je bepaalde woorden niet of begrijp je een tekst niet, dan kun je het rekenprobleem niet oplossen. (zie: Visie op lezen)

Het leren van rekenen-wiskunde vraagt om begrip en inzicht. Daarna begint het inoefenen. Rekenen-wiskunde gebeurt niet alleen in het hoofd. Juist het gebruik van materialen, het maken van visualisaties en het noteren van tussenstappen op papier maakt rekenen-wiskunde inzichtelijk.

 

Het belang van lezen bij rekenen

Een goede leesvaardigheid is ook onontbeerlijk bij het hedendaagse rekenonderwijs. De afgelopen twintig jaren is rekenen enorm veranderd.
Voorheen bestond rekenen voornamelijk uit het oplossen van rekensommen. Hierbij werd de basis gelegd in het aanleren en inoefenen van vaste rekenmanieren. Het begrip en de mogelijke toepassing volgde eventueel later.
Het hedendaagse rekenen (realistisch rekenen dat in de jaren negentig van de vorige eeuw stapsgewijs is ingevoerd) heeft als uitgangspunt het rekenen dichter bij de kinderen te brengen door het aan te dragen in bekende situaties.
De basis van het rekenonderwijs ligt bij het begrip van het rekenprobleem, dat de leerling bij voorkeur zelf verwerft.
Het doel van het rekenonderwijs is te komen tot functioneel rekenen (rekenen ten behoeve van alledaagse situaties).
Door deze nieuwe manier van werken is de beheersing van de taal in het rekenonderwijs een veel grotere rol gaan spelen. Dit is zichtbaar in:

  • de manier van werken tijdens de rekenles (o.a. in kleine groepjes overleggen, bespreken van het geleerde)
  • de inhoud van het rekenboek (veel tekst en plaatjes, weinig 'kale' sommen)
  • de formulering van de 'sommen' is veel gevangen in tekst ('verhaaltjessommen', 'vraagstukjes' of 'redactiesommen').

Met name de formulering van de 'sommen' vraagt om een goede leesvaardigheid. Hierop wordt een steeds groter beroep gedaan door teksten bij de uitleg en 'verhaaltjessommen'. Op te merken is dat het regelmatig voorkomt dat kinderen een goed begrip van getallen hebben en 'kale' sommen (bijv. 8+9=) vlot kunnen uitrekenen. Toch zijn de rekenprestaties laag of gaan de rekenprestaties in groep 3 en 4 achteruit.
Kinderen met een lage leesvaardigheid hebben moeite met het lezen van de rekenopgave, het lezen kost veel tijd en energie, waardoor er minder ruimte is voor leesbegrip. Hierdoor wordt de weg naar het oplossen van de rekenopgave bemoeilijkt, de rekenresultaten kunnen achteruit gaan en het rekenplezier neemt af. Hierdoor komt een kind in een negatieve spiraal terecht.
Het gevolg kan zijn dat een kind zich ontwikkelt van een goede rekenaar eind groep 2 / begin groep 3 tot een matige of slechte rekenaar eind groep 4 / groep 5.

Een goede leesvaardigheid is een belangrijke factor om te komen tot rekensucces!

 

Rekenen en wiskunde in VO, MBO en HBO.

Rekenen en wiskunde in het voortgezet onderwijs (VO), en middelbaar- en hoger beroepsonderwijs (MBO en HBO) bouwen voort op het rekenen-wiskunde in het basisonderwijs.
(zie: Bijles rekenen en Bijles wiskunde)

Leren gaat makkelijker als je er plezier in hebt. Als je niet goed bent in rekenen-wiskunde, is het vrijwel vanzelfsprekend dat je rekenen-wiskunde niet leuk vindt. Vierkant Blauw wil mensen met reken-wiskundeproblemen weer plezier laten krijgen in rekenen-wiskunde. Door vanuit een positieve benadering aan te sluiten bij de leerbehoeften en het leerniveau wordt het mooie van rekenen-wiskunde zichtbaar en wordt rekenen-wiskunde leuker. Dit opent de weg tot leren, ontwikkeling en vooruitgang.

Tijdens de bijlessen en studiebegeleiding is nadrukkelijk aandacht voor zelfreflectie (weten waar je goed in bent en waar nog niet) en zelfsturing (welke aanpak leidt tot ontwikkeling). Zo krijgt het kind steeds meer grip op zijn/haar leerproces, dat leidt tot een blijvend resultaat.