Ernstige rekenproblemen of dyscalculie

Het is nooit fijn als het minder goed gaat op school. Van belang is om zo snel mogelijk in actie te komen met de juiste begeleiding. Een goede diagnose is hierbij onontbeerlijk.

Bij ernstige rekenproblemen wordt regelmatig de term dyscalculie in de mond genomen. Toch is er een wezenlijk verschil tussen beide:

  • Ernstige rekenproblemen kunnen ontstaan als er onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd tussen het onderwijsaanbod en de onderwijsbehoefte van het kind. De kenmerken van het onderwijs sluiten niet aan bij de kenmerken van het kind.
  • Van dyscalculie is sprake als ernstige reken(wiskunde-)problemen ontstaan, hardnekkig blijken, en onveranderd blijven bestaan, ondanks tijdig ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige (pogingen tot) afstemming. De rekenkundige ontwikkeling van het kind wordt waarschijnlijk belemmerd door kindkenmerken.

Bron: Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en dyscalculie

 

Extra, passende zorg voor ieder kind met reken(wiskunde-)problemen is onontbeerlijk om zoveel mogelijk de aansluiting te behouden, bij de eigen ontwikkeling en bij de groep.

 

Reken(-wiskunde)problemen kunnen op verschillende manieren in kaart gebracht worden:

  • met een intern diagnostisch onderzoek uitgevoerd door een (reken)specialist binnen de school
  • met een extern diagnostisch onderzoek uitgevoerd door een rekenspecialist buiten de school
  • met een extern diagnostisch onderzoek door een geregistreerd GZ-psycholoog (NIP) of een geregistreerd orthopedagoog generalist (NVO). Alleen met dit diagnostisch onderzoek kan een dyscalculie-verklaring verleend worden.

Uit ieder hierboven genoemd diagnostisch onderzoek volgt een diagnose en een concreet handelingsplan.